Formål

Disse brugsvilkår styrer brugen af (herunder adgang til) hjemmesiden gml-hr.dk, som drives af GML-HR A/S samt det indhold og de tjenester, som stilles til rådighed via denne hjemmeside. Enhver person, der går ind på hjemmesiden, accepterer hermed de brugsvilkår, som gælder på tidspunktet for besøget på hjemmesiden.

Ved at bruge denne hjemmeside angiver du, at du accepterer disse brugsvilkår og vil overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår, bedes du undlade at bruge hjemmesiden.

Det indhold og de tjenester, som vi stiller til rådighed for dig på hjemmesiden kan være underlagt særlige betingelser, som du accepterer, hver gang du går ind på et sådant indhold eller en sådan tjeneste. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse brugsvilkår og en særlig betingelse er en særlig betingelse gældende.

Du accepterer disse brugsvilkår, hver gang du går ind på hjemmesiden og de særlige betingelser, og hver gang du bruger et modsvarende indhold eller en modsvarende tjeneste.

Adgang til hjemmesiden er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os ret til uden varsel at tilbagetrække eller ændre det indhold og de tjenester, som vi stiller til rådighed på hjemmesiden (se nedenfor). Vi kan ikke gøres ansvarlige, hvis vores hjemmeside af en eller anden grund ikke er tilgængelig på et tidspunkt eller i en periode.

Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af hjemmesiden eller til hele hjemmesiden til brugere, der er registreret hos os.

Hvis du vælger eller har fået en brugeridentifikationskode, en adgangskode eller anden information, som udgør en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen tredjemand. Vi har til enhver tid ret til at deaktivere en brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores mening har undladt at overholde nogen af bestemmelserne i disse brugsvilkår.

Du skal selv foretage alt, hvad der er nødvendigt, for at du kan få adgang til hjemmesiden. Du skal desuden sikre, at alle de personer, som har adgang til hjemmesiden via din internetforbindelse, kender og overholder disse brugsvilkår.

Brug af hjemmesiden

Hjemmesiden udgør ikke og foregiver heller ikke at udgøre en kilde til rådgivning eller et middel til etablering af et forretningsforhold af nogen art mellem dig og os.

Du anerkender og accepterer frivilligt og udtrykkeligt, at din brug af hjemmesiden udelukkende sker på eget ansvar.

Når du bruger hjemmesiden, vil du ikke udføre handlinger, som kan skade vores image, interesser eller rettigheder, eller som kan skade, overbelaste eller gøre hjemmesiden ubrugelig, eller som på nogen måde kan forhindre andre besøgendes normale brug af hjemmesiden.

Vi implementerer rimelige sikkerhedsforanstaltninger, som er tilstrækkelige til at opdage forekomsten af vira. Du skal ikke desto mindre være klar over, at de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger for computersystemer på internettet ikke er 100 % pålidelige, og at vi derfor ikke kan garantere, at der ikke forekommer vira eller andet, som kan forårsage ændringer i dit computersystem (hardware og software) eller i de data og filer, som er indeholdt i dit system.

Indhold

Vi forsøger at sikre, at kvaliteten af indholdet er bedst muligt, og at det er rimeligt opdateret.

Vi kan imidlertid ikke garantere for brugbarheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden eller relevansen af indholdet, og/eller for at indholdet er opdateret, og vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl eller udeladelser vedrørende indholdet og hjemmesiden.

Inkluderingen af indholdet på hjemmesiden udgør på ingen måde tjenester i form af udlejning af mandskab eller nogen anden form for tjenester. GML-HR fraskriver sig udtrykkeligt enhver form for ansvar for beslutninger, som du måtte træffe på grundlag af indholdet.

Hverken et tilbud eller en opfordring

Oplysningerne på hjemmesiden skal ikke opfattes som et tilbud om eller en opfordring til køb, salg, handel eller transaktion med GML-HR-værdipapirer. Investorer må ikke basere investeringsbeslutninger på disse oplysninger.

Immaterielle rettigheder

Alt indhold på hjemmesiden er enten ejet af os eller givet i licens til brug af os.

Alt, hvad du ser eller læser på hjemmesiden (f.eks. billeder, fotografier, illustrationer, tekst, videoklip og andet materiale), er beskyttet verden over af love om ophavsret, design, varemærker samt anden lovgivning om immaterielle rettigheder. Du skal til enhver tid respektere alle immaterielle rettigheder på hjemmesiden samt i indholdet og tjenesterne, uanset om de ejes af os eller en tredjepart. Du må ikke skaffe eller forsøge at skaffe adgang til noget af indholdet ved hjælp af andre metoder eller procedurer end dem, der er gjort tilgængelige for dig via hjemmesiden.

Disse brugsvilkår eller din brug af hjemmesiden giver dig under ingen omstændigheder andre immaterielle rettigheder med hensyn til hjemmesiden, indholdet eller tjenesterne end dem, der er angivet heri eller under særlige betingelser. Det er derfor udtrykkeligt forbudt at gengive, ændre, distribuere, offentligt formidle eller stille uddrag til rådighed, genbruge, videresende eller ved hjælp af nogen metode eller procedure bruge nogen del af hjemmesiden, indholdet eller tjenesterne, medmindre disse brugsvilkår, særlige betingelser eller loven tillader dette, eller det udtrykkeligt er bemyndiget af indehaveren af de relevante rettigheder.

Links og linking

Links til andre hjemmesider drevet af tredjeparter, som ikke er tilknyttet os, kan være angivet på hjemmesiden.

Inkluderingen af et link til sådanne tredjeparters hjemmesider betyder ikke, at vi godkender disse hjemmesider. Vi har ikke gennemset alle de hjemmesider, der er linket til vores hjemmeside, og vi er ikke ansvarlige for indholdet eller nøjagtigheden af sådanne sider eller andre hjemmesider, som er linket til vores hjemmeside. Når du følger et link til en side på en anden hjemmeside eller til en tredjeparts hjemmeside, er det for egen risiko.

Linking til denne hjemmeside fra en tredjeparts hjemmeside kræver forudgående skriftlig tilladelse fra vores side.

Personlige oplysninger

Indsamling og brug af personlige oplysninger er underlagt vores privatlivspolitik, der er inkorporeret i disse brugsvilkår.

Ingen garantier, begrænsning af ansvar

Vi hverken garanterer eller gør gældende, at hjemmesiden, indholdet eller tjenesterne er nøjagtige, fuldstændige, fejlfrie eller pålidelige, eller at hjemmesiden, indholdet eller tjenesterne ikke vil krænke tredjeparters rettigheder.

Vi hverken garanterer eller gør gældende, at de funktionelle aspekter af hjemmesiden, indholdet eller tjenesterne er fejlfrie, eller at de servere, som gør dem tilgængelige, er fri for vira eller andre skadelige komponenter. Brug af hjemmesiden, indholdet eller tjenesterne sker for egen risiko, og alt på hjemmesiden leveres “I FORHÅNDENVÆRENDE STAND” OG “SOM DET FOREFINDES” UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, RIMELIG OMHU OG FAGKUNDSKAB ELLER IKKE-KRÆNKELSE.

I det omfang gældende lov tillader det, kan vi ikke gøres ansvarlige for tab, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af hjemmesiden, indholdet eller tjenesterne, direkte eller indirekte, og vi fraskriver os ethvert ansvar for brugstab, driftstab, tabt fortjeneste eller mistede data eller for erstatning for dokumenterede tab, følgeskader eller hændelige skader af nogen art, uanset form for retsforfølgning, hvad enten det er ifølge aftaleret, uden for aftaleforhold eller andet, selv hvis vi var blevet underrettet om muligheden for sådanne tab.

Ændringer i disse brugsvilkår

Enhver ændring, som vi fremover måtte foretage i disse brugsvilkår, bliver slået op på denne side.

Lovvalg og værneting

Disse brugsvilkår er underlagt dansk ret. Du accepterer, at danske domstole har ikke-eksklusiv kompetence vedrørende ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med et besøg på vores hjemmeside(r), selvom vi bevarer retten til at anlægge sag mod dig for brud på disse betingelser i dit bopælsland eller i ethvert andet relevant land.

Kontakt

Spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende disse brugsvilkår modtages gerne og bedes sendt til info@gml-hr.dk.